Active Teaching Methods in Border Zone with Transnistria

Nowoczesne metody nauczania w strefie granicznej z Naddniestrzem
Moldova, August – November 2014

Partners: Indigo (Moldova), MTO (Poland)

Active Teaching Methods in Border Zone with Transnistria

The goal of this project was to promote active teaching methods and student involvement in their own learning in two schools in the most disadvantaged part of Moldova. After the 1991 conflict, a statelet, (Transnistria Republic) recognized only by Russia was created on the left bank of the Nistru River. A few communities and schools that geographically lie on that side, still are under the jurisdiction of the Moldovan government in Chisinau. These schools also serve students who are stuck in the Russian zone and who choose to learn in Moldovan (Romanian) language and curriculum instead of the mandatory Russian one.

The project was implemented by MTO in cooperation with CEC and INGIGO associations. CEC/MTO trainers, Julie Boudreaux and Ala Derkowska, have been working with INDIGO since early 2013 jointly implementing a 2-year project, Youth Empowered, sponsored by the Polish Solidarity Fund. The center of the activities and the beneficiaries are young people in the Dubasari Region, which is lies on both sides of the Nistru River as described above. Given the difficult situation which has been made worse by the tensions in Ukraine, it seemed like an opportune time to try to reach teachers so that changes in mentality of youth might begin earlier than the high school years.

Two Polish trainers held two intense 3-day workshops for a group of 20-25 teachers in each of these schools in August 2014. In October, 7 teachers and 1 school director from each of these schools along with the project coordinator spent 7 days in Nowy Sacz for continued workshops and visits to local schools to identify best practices that could be used in their own schools. In Poland all of them had a chance to observe lessons of the subject each of them teach (English, chemistry, history, geography, PE, early education and Polish instead of Romanian). They also met two school directors, a librarian and a school psychologist. They attended two workshops: The role of the Third Sector and Creativity in a Classroom. Besides the Independent Middle and High School they visited a public elementary school and the first Montessori Preschool in Nowy Sacz. Cultural and touristic excursions (walking tour of Nowy Sacz, Krynica, Krakow) were organized and very much enjoyed.

A 2-day follow-up monitoring visit was made by the Polish trainers in early November 2014 to provide support and see how successfully new methods are being implemented in each school.

Nowoczesne metody nauczania w strefie granicznej z Naddniestrzem

Celem tego projektu jest wprowadzenie aktywizujących metod nauczania w dwóch szkołach, w Kosznicy i Dorotcai, leżących w najbiedniejszej części Mołdawii. W rezultacie konfliktu zbrojnego w 1991 roku samozwańcze „państewko” (Republika Naddniestrza), uznane tylko przez Rosję, zostało ustanowione na lewym brzegu Dniestru. Jednak granica między Mołdawią, a Naddniestrzem nie pokrywa się z biegiem rzeki na całej swej długości. Kilka miejscowości leżących po lewej stronie rzeki wciąż podlega rządowi mołdawskiemu w Kiszyniowie. Szkoły znajdujące się w tych miejscowościach przyjmują uczniów mieszkających na terenie Naddniestrza, którzy wolą uczyć się po mołdawsku (rumuńsku), a nie po rosyjsku i według programu obowiązującego w Mołdawii, a nie w Rosji.

Projekt ten został przeprowadzony przez MTO we współpracy z mołdawskim stowarzyszeniem INDIGO oraz amerykańskim stowarzyszeniem CEC. Dwie polskie trenerki, Julie Boudreaux i Ala Derkowska, pracowały już z INDIGO od 2013 wspólnie wdrażając dwuletni projekt „Dniestr, młodzież i demokracja”, sponsorowany przez Fundację Solidarności Międzynarodowej. Głównymi uczestnikami tego projektu byli młodzi ludzie z rejonu Dubasari, który jest położony po obu stronach Dniestru. W obecnej sytuacji politycznej, która z każdym dniem ulega pogorszeniu na skutek wojny i rosnącego napięcia na Ukrainie, nasz projekt wydaje się bardzo aktualny. Pomoże on zmienić mentalność zarówno nauczycieli, jak i uczniów, poczynając od najmłodszych klas.

Rozpoczęliśmy od dwóch intensywnych 3.dniowych warsztatów przeprowadzonych w sierpniu 2014 dla 20-25 nauczycieli w każdej z tych dwóch szkół. Pokazaliśmy metody aktywizujące uczniów na lekcjach dowolnego przedmiotu i podarowaliśmy mnóstwo materiałów pomocniczych/gier edukacyjnych.

W październiku 7 nauczycieli wraz z dyrektorem każdej szkoły oraz lokalny koordynator projektu przybyli do Nowego Sącza na 7.dniową wizytę studyjną. Podczas tej wizyty każdy uczestnik miał możliwość obserwacji kilku lekcji własnego przedmiotu (angielski, chemia, historia, geografia, WF, nauczanie początkowe i polski – zamiast rumuńskiego) prowadzonych nowoczesnymi, interaktywnymi metodami. Odbyły się spotkania z dyrektorami dwóch szkół, z bibliotekarką i z psychologiem szkolnym. Goście wzięli udział w dwóch warsztatach nt. roli Trzeciego Sektora oraz ćwiczenia przez uczniów kreatywności. Oprócz czasu spędzonego w podstawowej szkole publicznej oraz gimnazjum i liceum społecznym odwiedzili oni pierwsze w Nowym Sączu przedszkole Montessori, prowadzące oddziały integracyjne. Po zajęciach wszyscy świetnie się bawili na wycieczkach po Nowym Sączu, Krynicy i Krakowie.

Na początku listopada dwie polskie trenerki odbyły wizytę monitorującą przebieg projektu w obu szkołach, udzielając kolejnych konsultacji i sprawdzając w jakim stopniu nowe metody są wprowadzane w życie. Okazało się, że w znacznym stopniu są one stosowane na różnych zajęciach.